เมนูปิด

            ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2543

 

                ตามข้อ 28 แห่งความตกลงนี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือเครดิตในหรือหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544

 

2.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ สำหรับปีภาษีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011