เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล
และสถานศึกษา ตามมาตรา 28 (2) (ข) แห่งพระราช
บัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

----------------------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ ดังต่อไปนี้

                        1. ให้กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 28 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

                        2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2514
                                                                                             ส.  วินิจฉัยกุล
                                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

[รก.2514/101/2559/21 กันยายน 2514]

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2020