เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: 0702/6449
วันที่: 20 กันยายน 2562
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
ข้อกฎหมาย : มาตรา 42 (17) กฎกระทรวง 126ฯ ข้อ 2 (77)
ข้อหารือ

          บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั้งในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้พนักงานสามารถเลือกได้ โดยบริษัทฯ จะให้แต้มแก่พนักงานเพื่อใช้แลกสวัสดิการที่ต้องการ เช่น บัตรรับประทานอาหาร สินค้าบางประเภท กรมธรรม์ประกันภัย แต้มดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการให้พนักงานเลือกรับสวัสดิการ และไม่มีมูลค่ารวมทั้งไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ บริษัทฯ ขอหารือว่า กรณีที่พนักงานนำแต้มมาแลกเป็นกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มที่มีกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี เฉพาะในส่วนที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยกลุ่มแทนพนักงานให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ดังกล่าว เป็นเงินได้ที่พนักงานได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย

          กรณีที่บริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันภัยกลุ่มแทนพนักงานที่นำแต้มมาแลกตามข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายแทนนั้นเป็นการจ่ายให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มที่มีกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี เฉพาะในส่วนที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้างเฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศไทย หรือสำหรับลูกจ้างในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศในขณะที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นครั้งคราว เบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่พนักงานได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (77) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

เลขตู้: 82/40886

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020