เมนูปิด

การรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินภายใต้ความตกลง FATCA

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการรายงานข้อมูลตามความตกลง FATCA ... ดาวน์โหลด ...
กรมสรรพากรได้จัดทำ ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML เพื่อใช้ในการจัดทำไฟล์รายงานที่ไม่ซับซ้อน ที่มีจำนวนบัญชีที่ต้องรายงานไม่เกิน 20 บัญชี   ... เข้าสู่ระบบ ...
สามารถ Download โปรแกรมสำหรับ Sign และ Encrypt ไฟล์รายงาน FATCA (จัดทำโดย กรมสรรพากร) ได้ที่เมนู ... ดาวน์โหลด ...
กรมสรรพากรได้ดำเนินการต่ออายุ Digital Certificate ของกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จึง ขอให้สถาบันการเงิน Download Public key ของกรมสรรพากรใหม่ สำหรับใช้ในการทดลองรับ-ส่งข้อมูลจำลอง และการรับ-ส่งข้อมูลจริง โดยสามารถ Download ได้ที่เมนู ... ดาวน์โหลด ...

ติดต่อสอบถาม:
คุณสุกัญญา สุวิสุทธิเกษม (sukanya.suw แอด rd.go.th)
คุณเพชรรัตน์ วิริยะขัตติยาภรณ์ (petcharat.vi แอด rd.go.th)
กลุ่มพัฒนาระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
ที่มา : https://www.irs.gov/businesses/corporations/ides-testing-schedule

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-01-2024