เมนูปิด

การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตาม FATCA

สรรพากรสหรัฐฯ (IRS) จะเปิดระบบ IDES เพื่อให้สถาบันการเงินไทยทดลองรับ - ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565 (ตามเวลา Eastern Standard Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา) และหากสถาบันการเงินไทยรายใดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบ IDES สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมทดลองรับ - ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS ได้ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (ตามเวลา Eastern Standard Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา)
      *** กรณีสถาบันการเงินเคยลงทะเบียนในระบบ IDES แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เพื่อให้แน่ใจว่ารหัสผ่านจะไม่หมดอายุในระหว่างการทดสอบ และขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า certificate ที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล valid ตลอดช่วงเวลาการทดสอบ เนื่องจากในระหว่างทดสอบ สถาบันการเงินจะไม่สามารถแก้ไขรหัสผ่านและ upload certificate ได้
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการรายงานข้อมูลตามความตกลง FATCA ... ดาวน์โหลด ...
กรมสรรพากรได้จัดทำ ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML เพื่อใช้ในการจัดทำไฟล์รายงานที่ไม่ซับซ้อน ที่มีจำนวนบัญชีที่ต้องรายงานไม่เกิน 10 บัญชี   ... เข้าสู่ระบบ ...
สามารถ Download โปรแกรมสำหรับ Sign และ Encrypt ไฟล์รายงาน FATCA (จัดทำโดย กรมสรรพากร) ได้ที่เมนู ... ดาวน์โหลด ...
กรมสรรพากรได้ดำเนินการต่ออายุ Digital Certificate ของกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 จึง ขอให้สถาบันการเงิน Download Public key ของกรมสรรพากรใหม่ สำหรับใช้ในการทดลองรับ-ส่งข้อมูลจำลอง และการรับ-ส่งข้อมูลจริง โดยสามารถ Download ได้ที่เมนู ... ดาวน์โหลด ...

ติดต่อสอบถาม:
คุณสุกัญญา สุวิสุทธิเกษม (sukanya.suw แอด rd.go.th)
คุณเพชรรัตน์ วิริยะขัตติยาภรณ์ (petcharat.vi แอด rd.go.th)
กลุ่มพัฒนาระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
ที่มา : https://www.irs.gov/businesses/corporations/ides-testing-schedule

ปรับปรุงล่าสุด: 11-05-2022