เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./410
วันที่: 19 มกราคม 2559
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบอุตสาหกรรมผลิตและขายยาเส้น
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/2 (1) และมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           สำนักงานฯ หารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบอุตสาหกรรมผลิตและขายยาเส้น ราย บริษัท A จำกัด สรุปข้อเท็จจริงได้ ดังนี้
          1.บริษัทA ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นเพื่อการค้า จากกรมสรรพสามิต
          2.ในการผลิตยาเส้น A จะซื้อใบยาสูบซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรจากไร่ยาสูบโดยตรง และมีขั้นตอนการผลิตเพื่อรักษาสภาพใบยาสูบไว้มิให้เสีย ดังนี้
            2.1นำใบยาสูบมาหั่นเป็นเส้น
            2.2นำใบยาสูบซึ่งหั่นเป็นเส้นแล้วไปอบให้แห้งโดยมิได้ผสมสารอื่น เพื่อรักษาสภาพใบยาสูบไว้มิให้เสีย
            2.3บรรจุใบยาสูบลงในซองที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้น และนำไปขายปลีกหรือขายส่ง
          3.A หารือว่า การขายยาเส้นซึ่งผ่านกระบวนการผลิตดังกล่าว จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีการขายยาเส้นที่ผลิตโดยวิธีการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรที่ได้แปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่นแล้ว ไม่ว่าจะบรรจุภาชนะหรือหีบห่อที่ผนึกในลักษณะที่มั่นคงหรือไม่ก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 79/39975

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020