เมนูปิด

หมายเหตุ

หมายเหตุ : สำหรับปีภาษี 2556 - ปีภาษี 2558 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนแต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าตาม พรฎ.558

ผู้ดูแลเนื้อหา : กองกฎหมาย โทร. 02-272-9057

ปรับปรุงล่าสุด: 26-12-2020