เมนูปิด

             ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2510 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2511

 

                ตามข้อ 29 แห่งความตกลงนี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.            สำหรับภาษีที่เก็บจากเงินได้ สำหรับเงินได้ของปีปฏิทิน หรือรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2510

 

2.            สำหรับภาษีที่เก็บจากทุน สำหรับการชำระภาษีที่ต้องกระทำในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2510

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011