เมนูปิด
ข้อมูลผลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2540 - 2549
จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรภาค


ประเภทภาษี
2540
2541
อัตราเพิ่ม (%)
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทั้งประเทศ
518,701.772
498,964.567
(3.81)
452,306.112
(9.35)
461,324.940
1.99
499,924.283
8.37
544,318.820
8.88
627,681.115
15.31
772,315.773
23.04
937,242.675
21.35
1,057,326.824
12.81
หน่วยงานอื่น+กองคลัง
79,487.981
77,856.009
(2.05)
64,865.966
(16.68)
61,961.960
(4.48)
70,115.256
13.16
70,109.479
(0.01)
77,663.113
10.77
90,533.645
16.57
101,778.159
12.42
106,887.048
5.02
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
5,634.851
5,316.240
(5.65)
10,872.083
104.51
10,739.235
(1.22)
17,154.417
59.74
19,127.636
11.50
21,772.581
13.83
31,935.382
46.68
41,177.568
28.94
56,524.180
37.27
กรุงเทพ
307,626.537
276,737.765
(10.04)
248,390.528
(10.24)
251,534.875
1.27
262,827.977
4.49
287,624.035
9.43
329,645.758
14.61
396,159.460
20.18
473,187.172
19.44
527,072.901
11.39
จังหวัดอื่น
125,952.403
139,054.553
10.40
128,177.535
(7.82)
137,088.870
6.95
149,826.633
9.29
167,457.670
11.77
198,599.663
18.60
253,687.285
27.74
321,099.776
26.57
366,842.696
14.25

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018