เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

     ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่  46)

เรื่อง    แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

------------------------------

 

  

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

                            ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 36) เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

                            ข้อ 2  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรและกรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

                                    “ (1)  บุคคลซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่กรมสรรพากรได้จัดจ้างให้ปฏิบัติงานด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ด้านซอฟต์แวร์ (Software) และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากร

                                    “ (2)  บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลหรือบุคคลในคณะบุคคล ที่กรมสรรพากรได้จัดจ้างให้ปฏิบัติงานด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ด้านซอฟต์แวร์ (Software) และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากร

                                    “ (3)  บุคคลซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลหรือบุคคลในคณะบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ที่กรมสรรพากรได้จัดซื้อ

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 47) ใช้บังคับ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )

 

                              “ทั้งนี้ บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 47) ใช้บังคับ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )

 

                            ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

     ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

 

         ทนง  พิทยะ

           (นายทนง  พิทยะ) 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

                              (ร.จ. ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 123 ตอนที่ 85 ง วันที่ 29 สิงหาคม 2549)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014