เมนูปิด

“ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ


สอบถาม “สถานะคืนเงินภาษี”

 

                    ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” หรือสอบถามข้อมูลการขอคืน ได้ดังนี้

1.       เว็บไซต์กรมสรรพากร

www.rd.go.th => E-FILING => สอบถามการขอคืนภาษี => ติดต่อสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91 หรือ

www.rd.go.th => CONTACT US => สอบถามปัญหา / แนะนำ/ร้องเรียน (Contact Us)

2.       ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD  Call  Center) : 1161 

3.       สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามการยื่นแบบฯ   

 

 

สอบถาม “ส่งเอกสารให้ตามที่ขอ ได้รับแล้วหรือยัง”

 

                    ท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นที่เว็บไซต์สรรพากร

www.rd.go.th => E-FILING  => ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี หรือ www.rd.go.th => ห้องข่าว => ข่าวสารอื่นๆ => ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

หากท่านส่งเอกสารพร้อมใบนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และจ่าหน้าซองถูกต้อง ท่านสามารถตรวจสอบได้จากใบตอบรับ หรือที่เว็บไซต์ www.Thailandpost.com อีกช่องทางหนึ่ง

        

  

สอบถาม ”ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี”

 

                    กรณีท่านตรวจสอบสถานะ "คืนเงินภาษี"  ปรากฏว่า  มีการส่งเช็คคืนเงินภาษีให้ท่านแล้ว แต่ท่านไม่ได้รับ อันเกิดจากการเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ยังไม่ได้รับเช็ค  ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าว หรือยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่

          โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้

          1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

          2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

 

 

สอบถาม “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติม ได้รับคืนเงินภาษีลดลง/เพิ่มขึ้น”

 

                    กรณีผู้ขอคืนเงินภาษียื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ เนื่องจากได้ทำรายการยื่นแบบฯ เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายการ เป็นผลให้ได้รับเงินคืนภาษีลดลง/เพิ่มขึ้น  เมื่อผู้ขอคืนเงินภาษีได้รับเช็คคืนเงินภาษีฉบับแรกจากกรมสรรพากรแล้ว ผู้ขอคืนเงินภาษีสามารถดำเนินการ ได้ดังนี้

          1. กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินมากกว่า การยื่นแบบฯ ฉบับเพิ่มเติม  ให้ผู้ขอคืนเงินภาษีนำเช็คฯ ส่งคืนให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งคืนเงินฯ และกรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษี ตามแบบฯ ที่ถูกต้องให้ต่อไป

          2. กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินน้อยกว่า การยื่นแบบฯฉบับเพิ่มเติม  ผู้ขอคืนภาษีสามารถนำเช็คคืนเงินฉบับแรกเข้าบัญชีได้ทันที และ กรมสรรพากรจะจัดส่งเช็คคืนเงินภาษีในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขอคืนภาษีต่อไป

 

 

สอบถาม “เช็คคืนเงินภาษีชำรุด สูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน”

 

                     หากเช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับชำรุด หรือสูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่น คำนำหน้าชื่อไม่ถูกต้อง หรือชื่อ/นามสกุลไม่ถูกต้อง หรือเช็คเกิน 6 เดือน ให้นำเช็คดังกล่าว(ถ้ามี) ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่

          โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้

          1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

          2. หนังสือแจ้งความ กรณีผู้ขอคืนทำเช็คที่ได้รับสูญหาย

          3. หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

          4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

 

 

สอบถาม “ได้รับเช็คคืนเงินภาษี แต่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร / เข้าบัญชีไม่ได้”

 

                    กรณีมีภูมิลำเนาตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร ชั้น 7 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

                     กรณีมีภูมิลำเนาตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 ในต่างจังหวัด  ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ

                     ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเช็คเป็นเงินสด มีดังนี้

           1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว พร้อมสำเนา

           2. หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล กรณีคณะบุคคล

           3. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทนและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

 

 

สอบถาม “ไม่เห็นด้วย กรณีไม่ได้รับเงินคืนภาษี หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน”

 

                    กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอคืนเงินภาษี แต่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีที่ขอคืน หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาคืนเงินภาษีดังกล่าว ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร ค.30 ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหนังสือแจ้งไม่คืนเงินฯ  โดยจัดทำหนังสืออุทธรณ์ขึ้นเองและชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารประกอบ

 

          

สอบถาม “ระยะเวลาในการได้รับเงินคืนภาษี”

 

                    กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินภาษี ภายใน 3 เดือน  กรณีมีเอกสารชัดเจนแสดงว่า ได้มีการเสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษี หรือแบบ ค.10

           

 

 

RD Call  Center 1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

          

 

  

          

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021