เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 6 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
11,173.879
10,184.269
(8.86)
9,152.036
(10.14)
11,212.450
22.51
12,747.142
13.69
19,652.802
54.17
25,779.076
31.17
34,938.318
35.53
27,913.719
(20.11)
27,596.544
(1.14)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,734.806
2,392.837
(12.50)
2,179.147
(8.93)
2,434.952
11.74
2,792.549
14.69
3,076.399
10.16
3,680.538
19.64
4,525.877
22.97
4,602.543
1.69
5,399.749
17.32
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3,059.683
3,146.970
2.85
3,266.782
3.81
4,156.769
27.24
4,917.644
18.30
10,641.918
116.40
14,354.195
34.88
15,045.236
4.81
15,272.340
1.51
13,823.241
(9.49)
ภาษีการค้า
10.367
1.112
(89.27)
5.649
408.00
0.521
(90.78)
0.674
29.33
6.624
883.01
2.953
(55.42)
0.471
(84.06)
1.002
112.79
0.004
(99.64)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,982.521
4,440.814
(10.87)
3,567.960
(19.66)
4,468.689
25.24
4,850.896
8.55
5,782.829
19.21
7,552.185
30.60
15,160.902
100.75
7,851.264
(48.21)
8,202.413
4.47
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
332.956
153.857
(53.79)
75.934
(50.65)
85.098
12.07
122.698
44.18
79.631
(35.10)
104.990
31.85
115.351
9.87
100.719
(12.68)
93.009
(7.65)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
48.410
44.500
(8.08)
52.590
18.18
62.206
18.28
58.018
(6.73)
59.364
2.32
72.838
22.70
83.138
14.14
78.509
(5.57)
70.303
(10.45)
รายได้อื่น ๆ
5.136
4.179
(18.63)
3.974
(4.91)
4.215
6.06
4.662
10.61
6.037
29.49
11.376
88.43
7.343
(35.45)
7.344
0.02
7.825
6.55

ปรับปรุงล่าสุด: 28-01-2009