เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 5 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี25412542อัตราเพิ่ม (%)2543อัตราเพิ่ม (%)2544อัตราเพิ่ม (%)2545อัตราเพิ่ม (%)2546อัตราเพิ่ม (%)2547อัตราเพิ่ม (%)2548อัตราเพิ่ม (%)2549อัตราเพิ่ม (%)2550อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
34,441.391
32,854.606
(4.61)
37,062.356
12.81
41,760.706
12.68
46,811.621
12.09
57,554.992
22.95
70,414.766
22.34
91,256.857
29.60
103,359.900
13.26
113,972.309
10.27
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
8,359.492
7,482.660
(10.49)
7,157.569
(4.34)
12,944.996
80.86
11,388.183
(12.03)
11,857.624
4.12
13,131.963
10.75
16,194.591
23.32
18,845.053
16.37
22,554.616
19.68
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
9,477.463
10,114.379
6.72
14,482.816
43.19
13,458.283
(7.07)
18,622.376
38.37
27,411.951
47.20
33,965.992
23.91
46,189.903
35.99
53,741.786
16.35
57,697.240
7.36
ภาษีการค้า
9.313
5.750
(38.26)
16.899
193.90
21.548
27.51
5.043
(76.60)
4.277
(15.20)
5.539
29.52
6.084
9.84
6.347
4.32
3.998
(37.02)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
13,033.990
12,928.258
(0.81)
13,689.626
5.89
13,731.729
0.31
15,124.367
10.14
16,643.032
10.04
21,326.834
28.14
26,550.482
24.49
28,102.792
5.85
30,694.325
9.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3,431.681
2,205.545
(35.73)
1,590.978
(27.86)
1,476.036
(7.22)
1,547.422
4.84
1,493.027
(3.52)
1,814.708
21.55
2,115.167
16.56
2,418.674
14.35
2,832.386
17.10
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
124.778
113.363
(9.15)
119.111
5.07
124.225
4.29
119.795
(3.57)
139.797
16.70
163.308
16.82
194.103
18.86
239.576
23.43
184.149
(23.14)
รายได้อื่น ๆ
4.674
4.651
(0.49)
5.357
15.18
3.889
(27.40)
4.434
14.02
5.285
19.20
6.422
21.50
6.526
1.63
5.671
(13.10)
5.596
(1.33)

ปรับปรุงล่าสุด: 28-01-2009