เมนูปิด

ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กทม.3

ปีงบประมาณ 2541 - 2550

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
7,457.381
9,386.010
25.86
12,653.366
34.81
13,023.387
2.92
16,178.166
24.22
18,825.646
16.36
23,647.599
25.61
26,044.407
10.14
25,170.558
(3.36)
27,255.601
8.28
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,069.459
1,838.703
(11.15)
1,621.399
(11.82)
1,733.556
6.92
1,898.195
9.50
2,114.182
11.38
2,761.980
30.64
3,421.506
23.88
3,714.281
8.56
4,032.760
8.57
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2,249.473
4,090.205
81.83
8,206.934
100.65
8,554.204
4.23
11,229.675
31.28
12,464.653
11.00
14,973.181
20.13
16,260.765
8.60
14,178.555
(12.81)
14,281.386
0.73
ภาษีการค้า
2.732
0.394
(85.58)
25.854
6,461.93
2.279
(91.19)
0.011
(99.52)
0.178
1,532.41
0.109
(38.80)
0.060
(45.44)
0.796
1,236.78
0.908
14.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2,861.346
3,273.795
14.41
2,662.653
(18.67)
2,606.287
(2.12)
2,907.124
11.54
4,094.196
40.83
5,715.221
39.59
6,177.393
8.09
7,004.656
13.39
8,713.826
24.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
217.551
116.858
(46.28)
85.039
(27.23)
54.958
(35.37)
62.928
14.50
62.590
(0.54)
73.063
16.73
84.236
15.29
76.588
(9.08)
85.453
11.57
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
55.333
64.500
16.57
50.292
(22.03)
70.963
41.10
78.917
11.21
88.056
11.58
121.599
38.09
98.697
(18.83)
193.995
96.56
139.738
(27.97)
รายได้อื่น ๆ
1.487
1.555
4.57
1.195
(23.15)
1.140
(4.60)
1.317
15.49
1.790
35.94
2.446
36.67
1.750
(28.47)
1.687
(3.56)
1.532
(9.22)

ปรับปรุงล่าสุด: 28-01-2009