เมนูปิด

ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กทม.2

ปีงบประมาณ 2541 - 2550

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
26,258.732
25,698.663
(2.13)
27,568.222
7.27
27,543.058
(0.09)
29,310.425
6.42
32,111.003
9.55
40,283.655
25.45
46,582.966
15.64
57,362.842
23.14
56,182.450
(2.06)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
7,241.439
6,501.021
(10.22)
6,363.020
(2.12)
7,315.323
14.97
7,351.687
0.50
7,840.723
6.65
9,589.390
22.30
10,489.299
9.38
11,259.697
7.34
11,230.753
(0.26)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
8,535.767
9,436.044
10.55
13,613.704
44.27
11,944.914
(12.26)
13,085.376
9.55
15,475.771
18.27
19,851.691
28.28
24,465.451
23.24
28,504.805
16.51
25,713.072
(9.79)
ภาษีการค้า
6.893
52.554
662.43
3.192
(93.93)
2.346
(26.50)
1.197
(48.99)
1.641
37.09
0.042
(97.46)
0.033
(20.76)
4.392
13,190.89
0.024
(99.46)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
8,284.458
8,514.000
2.77
6,457.941
(24.15)
6,892.048
6.72
7,729.633
12.15
7,508.774
(2.86)
9,535.156
26.99
10,095.247
5.87
15,807.722
56.59
17,153.334
8.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2,107.315
1,115.290
(47.08)
1,029.283
(7.71)
1,267.467
23.14
970.559
(23.43)
1,040.218
7.18
990.734
(4.76)
1,167.002
17.79
1,453.330
24.54
1,768.426
21.68
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
78.819
75.816
(3.81)
97.292
28.33
118.155
21.44
168.073
42.25
239.718
42.63
312.529
30.37
361.502
15.67
328.805
(9.04)
312.884
(4.84)
รายได้อื่น ๆ
4.041
3.938
(2.55)
3.790
(3.76)
2.805
(25.99)
3.900
39.05
4.157
6.59
4.115
(1.03)
4.432
7.72
4.091
(7.69)
3.958
(3.27)

ปรับปรุงล่าสุด: 28-01-2009