เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กทม.1
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
19,747.748
14,248.747
(27.85)
11,008.450
(22.74)
9,939.238
(9.71)
10,681.069
7.46
11,124.144
4.15
13,310.959
19.66
15,993.836
20.16
16,936.398
5.89
17,681.742
4.40
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
8,813.403
6,736.660
(23.56)
4,307.681
(36.06)
3,547.686
(17.64)
3,515.144
(0.92)
3,923.884
11.63
4,810.515
22.60
5,605.408
16.52
6,265.366
11.77
6,537.827
4.35
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3,432.762
2,863.442
(16.58)
3,399.991
18.74
3,097.476
(8.90)
3,730.519
20.44
3,721.354
(0.25)
4,561.402
22.57
5,887.586
29.07
6,292.710
6.88
6,493.522
3.19
ภาษีการค้า
7.796
2.750
(64.73)
2.655
(3.45)
1.752
(34.01)
0.489
(72.09)
1.427
191.84
0.935
(34.47)
1.296
38.59
1.697
30.99
0.793
(53.26)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3,841.618
3,276.026
(14.72)
2,592.256
(20.87)
2,512.224
(3.09)
2,617.871
4.21
2,925.204
11.74
3,267.980
11.72
3,892.284
19.10
3,823.598
(1.76)
4,078.647
6.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3,494.727
1,232.845
(64.72)
568.786
(53.86)
646.477
13.66
661.003
2.25
371.452
(43.80)
440.162
18.50
371.096
(15.69)
326.205
(12.10)
321.141
(1.55)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
151.227
131.861
(12.81)
133.033
0.89
130.882
(1.62)
152.958
16.87
177.265
15.89
225.487
27.20
231.440
2.64
222.809
(3.73)
245.373
10.13
รายได้อื่น ๆ
6.215
5.163
(16.93)
4.048
(21.60)
2.741
(32.29)
3.084
12.51
3.558
15.39
4.477
25.83
4.725
5.54
4.012
(15.10)
4.439
10.64

 

ปรับปรุงล่าสุด: 28-01-2009