เมนูปิด

 

ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

 

 

        ด้วยสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีพบว่ามีการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร จึงสรุปประเด็นความผิดที่พบบ่อยให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี (ปรับปรุงข้อมูล ณ ตุลาคม 2555)

 

 

รายละเอียดสรุปประเด็นความผิด>>

 

 

****************************

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021