เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 51)
เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
---------------------------------------------

                              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

                               ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 1 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 13) เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2526 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
                                          “(2) ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป สังกัดสำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”

                               ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                              (ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 75 ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2552)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014