เมนูปิด
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
กรุณาเลือกปีภาษี
 
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ปีภาษี 2552
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.
ภ.ง.ด. 90
ปีภาษี 2552
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90
ปีภาษี 2552 ( สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.90
2.
วิธีการกรอก
ภ.ง.ด. 90
ปีภาษี 2552
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2552 (สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.90  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.90
3.
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2552
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2552 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.91
4.
วิธีการกรอก
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2552
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2552 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.91
5.
ใบแนบ
ภ.ง.ด. 90
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2552
ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2552
(กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือก เสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ )
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file ใบแนบแบบ ภ.ง.ด.90 ,91
6.
หักลดหย่อน
ภ.ง.ด. 90
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2552
การหักลดหย่อนเงินบริจาค และรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2552Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.90/91  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file การหักลดหย่อน ภ.ง.ด.90 ,91
7.
ภ.ง.ด. 93
ปีภาษี 2552
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.93 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.93
8.
ภ.ง.ด. 94
ปีภาษี 2552
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.94
9.
วิธีกรอกแบบ
ภ.ง.ด. 94
ปีภาษี 2552
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94
10.
ภ.ง.ด. 95
ปีภาษี 2552
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.95  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.95
    
เอกสารประกอบการยื่นแบบ
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.
-
ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.01 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
2.
ล.ย.03
หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.03 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.03
3.
ล.ย.04
หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182)Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.04 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.04
4.
ล.ย.04-1
หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพClick เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.04-1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.04-1
5.
ภ.ง.ด. 92
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.92 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.92
6.
-
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file Click เพื่อดาวน์โหลด zip file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94
7.
-
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file Click เพื่อดาวน์โหลด zip file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94
8.
-
ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.01 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-11-2020