เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 52)
เรื่อง    แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
----------------------------------------

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

                  ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 42) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547

                  ข้อ 2 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรร่วมกันของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

                  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
                  (1)   ปลัดกระทรวงการคลัง
                  (2)   รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
                  (3)   ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  (4)   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
                  (5)   ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงการคลัง
                  (6)   ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                  กรมศุลกากร                  
                  (1)   อธิบดีกรมศุลกากร
                  (2)   รองอธิบดีด้านปราบปราม
                  (3)   ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
                  (4)   ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                  (5)   ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                  (6)   ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
                  (7)   ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
                  (8)   ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบอากร
                  (9)   ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
                  (10) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  (11) ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม

                  กรมสรรพสามิต                  
                  (1)   อธิบดีกรมสรรพสามิต
                  (2)   รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
                  (3)   ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
                  (4)   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
                  (5)   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
                  (6)   ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
                  (7)   ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1
                  (8)   ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 2
                  (9)   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
                  (10) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

                  ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                  (ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนที่ 62 ง วันที่ 11 มิถุนายน 2552)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014