เมนูปิด
     Description :

          ให้บริการข้อมูลที่ผู้ประกอบการนำเข้า หรือขายอัญมณี ทองคำขาว เงิน และพาราเดียม ผู้จดทะเบียนที่สำนัก บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่ผู้ประกอบการอยู่ภายใต้การบริหาร เพื่อขอสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้บริการสำหรับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการ ตรวจสอบความมีตัวตนจริงของคู่ค้า และสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรมศุลกากร นำไปใช้เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการนำเข้าอัญมณีว่ารายใดได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยพิจารณาจากวันที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

          Providing the information of jewelry importers registering with the Revenue Department , who are exempted from VAT. Local and foreign business can use such a service to verify the existence and the exemption rights of its trading partner. This is useful for the Customs Department to verify the information with the taxpayer and checking those VAT exempted companies, thereby making VAT collection correct and complete.

      UDDI :
https://rdws.rd.go.th
     Property :
Publisher :

กรมสรรพากร

   The Revenue Department
e-mail :
Development Tool : MS.NET
uuid : 06da0d1a-7c8f-41f6-8569-9042f73a8583
URL of WSDL : https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/gemserviceRD3.asmx?wsdl
URL of JSON:https://rdws.rd.go.th/jsonRD/gemserviceRD3.asmx
     ข้อมูลรับ (input) :
รหัสผู้ใช้ (username) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
รหัสผ่าน (password) กำหนดให้ใช้เป็น "anonymous"
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TaxPayerID)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ต้องการค้นหาข้อมูล 13 หลัก (Please insert the taxpayer number for searching)

ชื่อของผู้ประกอบการ (VATTaxPayerName)ชื่อร้านค้าที่ต้องการค้นหา (Please insert the name of the shops for searching)
ชื่อสมาคมที่เป็นสมาชิก (GuildName) มีให้เลือกดังนี้ (Please choose from the following)
 • สมาคมผู้ค่าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
  The Thai Gem and Jewelry Traders Association (TGJTA)
 • สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
  Indian-Thai Diamond and Colorstone Association (ITDCA)
 • สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
  Thai Niello and Silver ware Association under Royal Patronage
 • สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
  Thai Gem and Jewelry Manufacturers Association
 • สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
  The Jeweller Association
 • สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
  Thai Diamond Manufacturers Association
 • สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
  Chanthaburi Gems and Jewelry Traders Association
รหัสจังหวัด (ProvinceCode)ถ้าไม่ทราบรหัส สามารถค้นหารหัสได้ใน CommonService (If Province code is not known, please search in CommonService)
 
     ข้อมูลส่งกลับ (output) :
 
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (NID)
 • คำนำหน้าชื่อ (TitleName)
 • ชื่อของผู้ประกอบการ (TaxPayerName)
 • นามสกุลของผู้ประกอบการ(SurName)
 • ชื่ออาคาร (BuildingName)
 • ห้องที่ (RoomNumber)
 • ชั้นที่ (FloorNumber)
 • หมู่บ้าน (VillageName)
 • เลขที่ตั้งของสถานประกอบการ (HouseNumber)
 • หมู่ที่ (MooNumber)
 • ซอย (SoiName)
 • ถนน (StreetName)
 • ตำบล (ThumbolName)
 • อำเภอ (AmphurName)
 • จังหวัด (ProvinceName)
 • รหัสไปรษณีย์ (PostCode)
 • ชื่อสมาคมที่เป็นสมาชิก (GuildName)
 • วันเดือนปีที่กรมสรรพากรอนุมัติให้ใช้สิทธิ์ได้(PrivilegeDate)
     Download :
 WSDL        TAX Schema       Client Certificate        Code Example


ปรับปรุงล่าสุด: 09-02-2018