เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 55 )
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
------------------------------------

                                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
                                 ข้อ 1 ให้นายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีรับคำขอมีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรพร้อมกับการรับคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

                                 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงล่าสุด: 12-07-2010