เมนูปิด
rdcamp season4
คุณสมบัติของผู้สมัคร Rd camp Season4
ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบดังต่อไปนี้ (เลือกได้เพียง 1 วิธี)
 • บทความ
 • ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด
 • VDO CLIP
การจัดเตรียมผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • บทความ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร Angsana 16 ความยาวไม่เกิน 1หน้ากระดาษ A4 และไม่เกิน 22 บรรทัด ระยะขอบกระดาษด้านซ้าย-ขวา ด้านละไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร
 • ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด มีขนาดเท่าใดก็ได้ จะมีคำบรรยายเพื่อประกอบ ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
 • VDO CLIPมีความยาวไม่เกิน 1 นาที ซึ่งสามารถถ่ายจากกล้อง VDO หรือ กล้อง Digital หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยต้อง convert file เป็นนามสกุล .WMV (Windows Media Movie) โดยมีขนาด VDO SIZE ไม่เกิน 320 x 240 PIXEL
เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผู้ประกวดต้องส่งผลงานที่จัดทำตามด้านบน พร้อมใบสมัคร
 • ขอบเขตของผลงานให้ถ่ายทอดสะท้อนถึง ความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี และกรมสรรพากรผ่านประสบการณ์ หรือ ได้รับการบอกเล่ามา
 • ตั้งชื่อผลงานเอง
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นและไม่เคยเผยแพร่ผลงานมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดกรมสรรพากรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งคืน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่นำลงในเว็บไซต์กรมสรรพากรและหรือวารสาร หรือสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 • พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ RD Camp
หมายเหตุ : ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานตามเงื่อนไขกติกาข้างต้นได้เพียงท่านละ 1 วิธี และเพียง 1 ชิ้นงาน
เกณฑ์การตัดสิน
 • กรณีบทความ/ VDO CLIP ได้แก่
  * ความสามารถในการถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย
  * ความคิดสร้างสรรค์
  * ผลงานถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
 • กรณีภาพวาด/ภาพถ่าย ได้แก่
  * ภาพกับเนื้อเรื่องต้องสอดคล้องกัน
  * ความคิดสร้างสรรค์
  * ผลงานถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
 • กรมสรรพากรจะคัดเลือกผู้ที่เข้าร่วม RD Camp Season 4 จำนวน 60 คน และสำรองอีก 10 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ RD Camp Season 4 ชิงทุนการศึกษาต่อไป
 • ผลการตัดสินของกรมสรรพากรถือเป็นที่สุด
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบการตัดสินของกรมสรรพากร จะได้สิทธิเข้าร่วม RD Camp Season4 ระยะเวลา 7 วัน (ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2553) โดยเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษีอย่างง่าย ๆ
 • ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมกับศิลปินนักแสดง
 • จัดทำผลงานกลุ่มเพื่อชิงรางวัลสนับสนุนการศึกษา และได้รับเกียรติบัตรจากผู้นำระดับประเทศ
 • ผลงานกลุ่มจะได้รับการเผยแพร่จากการจัดนิทรรศการและการนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกรมสรรพากร
วิธีการ กำหนดเวลาส่งและตรวจผลการคัดเลือก
 • Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.rd.go.th
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง (ในเวลา 08.30 น.-16.30 น.) ไปที่ สำนักบริหารกลาง เลขที่ 90 กรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่E-Mail : rdcamp@rd.go.th ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 กรณีการส่งทางไปรษณีย์ กรมสรรพากรจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซอง “RD Camp”)
 • กรณีที่ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทาง E-Mail ผู้สมัครต้อง SCAN IMAGE ใบสมัครเป็นนามสกุล .JPG
 • กรณีที่ส่งผลงานเป็น ภาพถ่าย / ภาพวาด ให้ส่งผลงานได้เฉพาะทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองเท่านั้น
 • กรณีที่เลือกส่งผลงานเป็น VDO Clip
  • ส่งทาง E-Mail ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 3MB หรือบีบอัดไฟล์เป็น .zip หรือ .rar
  • ส่งทาง ไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง ให้บันทึกลงแผ่น CD-ROM
 • ตรวจผลการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์www.rd.go.thตั้งแต่วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์www.rd.go.th หรือ สอบถามได้ที่ สำนักบริหารกลาง ชั้น 5 อาคารกรมสรรพากร โทร 0 2272 8177 , 0 2272 9397 , 0 2272 8315 หรือ E-Mail : rdcamp@rd.go.th

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2010