เมนูปิด

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและการแก้ไข

 


 

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

กด 211

บุคคลธรรมดา

กด 2111

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

กด 2112

คณะบุคคล

กด 2113

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

กด 2114

นิติบุคคล

กด 2115

ผู้จ่ายเงินได้

กด 2116

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต

กด 212

การขอแก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษี

กด 213

-ฟังรายการซ้ำ

กด *

-กลับสู่เมนูก่อนหน้า

กด 0

-กลับสู่เมนูหลัก

กด  #

 

 

 

 

RD Call  Center : 1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021