เมนูปิด

สื่อสาส์น...จากใจ RD Call Center 1161


                                                                                   อุษา วงศ์ปัญญาภรณ์
                                                                                   ผู้อำนวยการศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร


แป๊บเดียวจริงๆ เพิ่งจะสุขสันต์วันปีใหม่ไปไม่กี่วัน เทศกาลตรุษจีน-รับอั่งเปา ก็ผ่านไปแล้ว   และวันแห่งความรัก ใกล้จะพ้นไปเช่นกัน ต้องรีบบอกกล่าวว่า ตอนนี้เหลือเวลาเพียงเดือนกว่าๆ ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์จะต้องรีบยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 แล้วนะคะ (วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ คือ วันที่ 31 มีนาคม 2554) ซึ่งหาก...ลืม...ทำให้ยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา จะโดนทั้งค่าปรับ (กรณียื่นแบบฯ ล่าช้า) และเงินเพิ่ม (กรณีมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่ม)

                เอาล่ะค่ะ...ทีนี้ทำไงดีล่ะ ถ้าเรามีเงินได้เข้าข่ายต้องยื่นแบบฯ และเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอบอกเล่าช่องทางที่กรมสรรพากรมีให้บริการ และ “ข้อพึงระวัง” รวมทั้งการขอคืนภาษี ดังนี้จ้า...

ช่องทางยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

1.  ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th (Anywhere, Anyplace, Anytime ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึง 24.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2554 แต่หากเป็นแบบฯ ที่มีภาษีชำระ ต้องทำการยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 22.00 น.

2.  ยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สะดวกทั่วประเทศ

3.  ยื่นแบบฯ ด้วยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

     3.1 ผู้มีเงินได้ มีภูมิลำเนาอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น

     3.2 ยื่นแบบฯ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือ

ธนาณัติ (ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน และจะขอผ่อนชำระไม่ได้ ) โดยส่งไปยัง
สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

     3.3 กรมสรรพากร จะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์ เป็นวันรับแบบและชำระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื่นแบบฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

4.  ธนาคารพาณิชย์ไทย

     4.1 กรณียื่นแบบฯ ณ ธนาคารพาณิชย์ไทย (ยกเว้น ธนาคารกรุงไทย) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          (1) ใช้แบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่ติดแถบพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ตามที่กรมสรรพากรจัดส่งให้

          (2)  มีเงินภาษีต้องชำระ พร้อมกับการยื่นแบบฯ

     4.2 กรณียื่นแบบฯ ณ ธนาคารกรุงไทย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          (1)  เป็นแบบที่มีเงินภาษีต้องชำระ โดยต้องชำระทั้งจำนวน

          (2)  เป็นแบบที่ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ หรือเป็นแบบที่มีการขอคืนเงินภาษี

 5.  สถานที่อื่นที่กรมสรรพากรกำหนด เช่น กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) หรือส่วนราชการต่างๆ หรือห้างสรรพสินค้า ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ให้บริการรับแบบนอกสถานที่ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี

ข้อพึงระวัง!

1.  การยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีที่ต้องชำระ แต่มิได้ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม   

ถือว่า ยังมิได้ยื่นแบบฯ

         เมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 แล้ว ต้องไปยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเท่านั้น โดยต้องเสียค่าปรับ

         หากมีเงินภาษีต้องชำระ ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีต้องเสีย

2.  กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และขอผ่อนชำระเงินภาษี

         หากมิได้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลา  จะหมดสิทธิ์การผ่อนชำระ   และต้องชำระภาษีอากรที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดยต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

แล้วถ้ามี “เงินภาษี-ขอคืน” ล่ะ 

          อะอ้า...ถ้ายื่นแบบฯ มีภาษีชำระไว้เกิน และได้รับเงินคืน ขอให้ใจเย็นๆๆ...นิดหนึ่งนะคะ

          ถ้าแบบฯ ของท่าน  ไม่ติดเกณฑ์ตรวจก่อนคืน  และไม่ต้องส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจ  ท่านจะได้รับเงินคืนโดยเร็ว และจะได้รับแจ้งข้อความ SMS จากกรมสรรพากร

          แต่ถ้าแบบฯ ของท่าน ติดเกณฑ์ตรวจก่อนคืน และต้องส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ เพื่อทำการวิเคราะห์ตรวจก่อนคืน ขอให้ท่านมั่นใจว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกท่านกำลังเร่งดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้ท่านได้รับคืนเงินภาษีโดยเร็วที่สุด ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

          นอกจากนี้แล้ว  หากท่านยื่นแบบฯ  มากกว่า 1 ฉบับ  ระบบจะต้องทำการประมวลผลใหม่  และเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งจะไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้คืนภาษีโดยเร็ว

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี  

         1.  ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center 1161

         2.  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามการยื่นแบบฯ

         3.  เว็บไซท์กรมสรรพากร www.rd.go.th => CONTACT US => สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน

การตรวจสอบสถานะคืนเงินภาษี

         ท่านจะทราบว่า แบบ ภ.ง.ด.90,/91 อยู่ระหว่างดำเนินการคืนเงินภาษีในขั้นตอนใด ได้ทางเว็บไซท์ กรมสรรพากรเป็นระยะๆ www.rd.go.th => E-FILING => สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี (รอนิด...ใจเย็นๆ หน่อยจ๊ะ)

กรณีติดต่อ RD Call Center 1161 ไม่ได้

                ก่อนอื่นต้องขออภัยท่านผู้ใช้บริการ “RD Call Center 1161” เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตลอดทั้งวันจะมีปริมาณสายโทรเข้าเป็นจำนวนสูงมาก ทำให้โทรติดยาก และรอสายนาน  ทั้งๆ ที่ให้บริการสอบถามข้อมูลสรรพากรถึง 120 คู่สาย และมีเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 100 กว่าคน ทำงานเต็มพิกัด ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 18.00 น. ทุกวันทำการ

               สำหรับเดือนมีนาคม 2554

               ทุกวันทำการ ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 20.00 น. และ

               วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

               ขอขอบคุณที่ใช้บริการ “RD Call Center” ค่ะ   

RD Call  Center  1161
บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021