เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 56)
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
-----------------------

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 24) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534

                ข้อ 2 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีการรับแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีดังกล่าว
                (1) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการประเภทวิชาการและประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป สังกัดกรมศุลกากรเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่นำเข้า หรือส่งออก และกรณีของตกค้าง ตามมาตรา 78/2 (3) แห่งประมวลรัษฎากร
                (2) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป สังกัดกรมสรรพสามิต เฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตด้วย

                ข้อ 3 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป สังกัดกรมศุลกากร เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีร่วมกับเจ้าพนักงานสรรพากรในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

                ข้อ 4 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป สังกัดกรมศุลกากร เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการรับคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171) กรณีอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมศุลกากรประเมิน

                ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014