เมนูปิด
ผลจัดเก็บรายเดือนผลจัดเก็บรายเดือน
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2556 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย :ล้านบาท
เดือนจัดเก็บจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
ประมาณการสูง(ต่ำ)กว่าอัตรา (%)จัดเก็บปีที่แล้วสูง(ต่ำ)กว่าอัตรา (%)
ยอดรวม1,764,706.1751,774,000.000
(9,293.825)
(0.52)
1,617,293.277147,412.8989.11
ตุลาคม 106,696.98399,083.562 7,613.420 7.6888,823.798 17,873.18520.12
พฤศจิกายน 122,098.570 111,210.038 10,888.531 9.79 98,403.588 23,694.981 24.08
ธันวาคม 117,648.540 109,985.733 7,662.807 6.9791,520.021 26,128.518 28.55
มกราคม 124,069.115 111,065.794 13,003.32011.7199,215.49124,853.624 25.05
กุมภาพันธ์ 115,661.233 117,585.248
(1,924.016)
(1.64)
113,458.6152,202.6181.94
มีนาคม 116,585.045 117,546.845
(961.800)
(0.82)
110,475.4336,109.613 5.53
เมษายน 118,515.891112,359.1356,156.7565.48105,825.978 12,689.91311.99
พฤษภาคม 291,960.496 304,508.918
(12,548.422)
(4.12)
277,713.707
(14,246.788)
5.13
มิถุนายน 165,066.208 170,392.334
(5,326.126)
(3.13)
152,928.799 12,137.409 7.94
กรกฎาคม 104,959.232 109,957.540
(4,998.308)
(4.55)
100,698.634 4,260.5984.23
สิงหาคม 181,778.256220,543.869
(38,765.614)
(17.58)
207,585.898
(25,807.643)
(12.43)
กันยายน 199,722.071189,760.983 9,961.089 5.25 170,655.601 29,066.470 17.03

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018