เมนูปิด
RDSociety2013
Banner RDSociety 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ www.facebook.com/RDSC.RDsocietyclub
คุณสมบัติของผู้สมัคร Rd Society Club
ประเภทผลงาน
 • รับสมัครเป็นกลุ่มจำนวน 5 คน ส่งโครงงานที่ทำประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม โดยสื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของภาษีอากรมีส่วนในการ รักษ์ประเทศ (แนบพร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ)
 • พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยท์ กระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษด้านซ้าย - ขวา ด้านละไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร
เงื่อนไข กติกา และการส่งผลงาน
 • Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ www.facebook.com/RDSC.RDsocietyclub
 • ผู้สมัครต้องส่งผลงานที่จัดทำตามด้านบน พร้อมใบสมัคร และรูปถ่ายขนาด โปสการ์ด ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง (ภายในวัน และเวลาราชการ) ไปที่ 1111/79 - 80 บ้านกลางเมืองแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ E-mail : rdsocietyclub2013@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 กรณีการส่งทางไปรษณีย์ กรมสรรพากรจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซอง “ RD Society Club ”)
 • กรณีที่ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทาง E-Mail ผู้สมัครต้อง SCAN IMAGE ใบสมัครเป็นนามสกุล JPG
 • ผู้สมัครต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น
 • ผู้สมัครต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ RD Society Club ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
 • ตรวจผลการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ www.facebook.com/RDSC.RDsocietyclub ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
 • แนวทางการเขียนโครงงาน
เกณฑ์การตัดสิน
 • ความสามารถในการถ่ายทอด หรือสื่อความหมาย
 • ผลงานถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
 • ผลการตัดสินของกรมสรรพากรถือเป็นที่สุด
 • กรมสรรพากรจะคัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมโครงการ RD Society Club จำนวน 50 คน
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้สิทธิเข้าร่วม โครงการ RD Society Club ระยะเวลา 3 วัน (ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2556)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์www.rd.go.th หรือ www.facebook.com/RDSC.RDsocietyclub
สอบถามได้ที่ 0 2938 1988 ต่อ 211-2160 , 2272 9397

ปรับปรุงล่าสุด: 15-07-2013