เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 57)
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

----------------------------------------

                                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

                                    ข้อ 1 ให้รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายได้ และข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายได้ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีการค้นหาข้อมูล ตรวจสอบบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร การออกหมายเรียก และการประเมินภาษีรวมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีอาญาและการร้องขอให้ดำเนินคดีอาญาตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2520 ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภาษีและการดำเนินคดีอาญาจนเสร็จการ เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร

                                    ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                                    (ร.จ ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 72 ง วันที่ 17 มิถุนายน 2556

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014