เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรทั้งประเทศ
ปีงบประมาณ 2550 - 2557
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน25502551อัตราเพิ่ม (%)2552อัตราเพิ่ม (%)2553อัตราเพิ่ม (%)2554อัตราเพิ่ม (%)2555อัตราเพิ่ม (%)2556อัตราเพิ่ม (%)2557อัตราเพิ่ม (%)
รวมทั้งประเทศ1,119,273.5181,276,270.37814.03 1,138,645.329
(10.78)
1,264,862.65411.08 1,516,571.685 19.90 1,617,283.0266.64 1,763,987.622 9.07 1,729,980.113
(1.93)
รวมกรุงเทพ737,994.987827,986.05212.19 768,959.735
(7.13)
824,333.6997.20 989,968.877 20.09 1,037,333.8654.78 1,128,643.004 8.80 1,118,444.375
(0.90)
รวมต่างจังหวัด381,278.531448,284.32617.57 369,685.594
(17.53)
440,528.95619.16 526,602.808 19.54 579,949.16110.13 635,344.617 9.55 611,535.738
(3.75)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018