เมนูปิด

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งประเทศนิวซีแลนด์
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
คำนำ
ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล
ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย
ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป
ข้อ 4. ผู้มีถิ่นที่อยู่
ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร
ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ
ข้อ 8. การเดินเรือและเดินอากาศ
ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน
ข้อ 10. เงินปันผล
ข้อ 11. ดอกเบี้ย
ข้อ 12. ค่าสิทธิ
ข้อ 13. การจำหน่ายทรัพย์สิน
ข้อ 14. ภาษีของสาขา
ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ
ข้อ 16. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ
ข้อ 17. ค่าป่วยการของกรรมการ
ข้อ 18. นักแสดงและนักกีฬา
ข้อ 19. เงินบำนาญ
ข้อ 20. งานรัฐบาล
ข้อ 21. นักศึกษา
ข้อ 22. เงินได้อื่น ๆ
ข้อ 23. การขจัดภาษีซ้อน
ข้อ 24. การไม่เลือกประติบัติ
ข้อ 25. วิธีการเพื่อดำเนินการตกลงร่วมกัน
ข้อ 26. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ
ข้อ 27. ผู้แทนทางการฑูตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล
ข้อ 28. การเริ่มใช้บังคับ
ข้อ 29. การเลิกใช้
พิธีสาร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011