เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทย
กับรัฐบาลแห่งประเทศนอร์เวย์
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน
คำนำ
หมวด 1. ขอบข่ายแห่งอนุสัญญา
    ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล
    ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย
หมวด 2. บทนิยาม
    ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป
    ข้อ 4. ผู้มีถิ่นที่อยู่
    ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร
หมวด 3. การเก็บภาษีเงินได้
    ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์
    ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ
    ข้อ 8. การขนส่งทางเรือ ทางอากาศ และตู้สินค้า
    ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน
    ข้อ 10. เงินปันผล
    ข้อ 11. ดอกเบี้ย
    ข้อ 12. ค่าสิทธิ
    ข้อ 13. ผลได้จากทุน
    ข้อ 14. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ
    ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ
    ข้อ 16. ค่าป่วยการของกรรมการ
    ข้อ 17. นักแสดงและนักกีฬา
    ข้อ 18. เงินบำนาญ เงินปี การจ่ายเงินภายใต้ระบบประกันสังคม และเงินค่าเลี้ยงดู
    ข้อ 19. งานรัฐบาล
    ข้อ 20. นักศึกษา
    ข้อ 21. กิจกรรมนอกชายฝั่ง
    ข้อ 22. เงินได้อื่นๆ
หมวด 4. วิธีการขจัดการเก็บภาษีซ้อน
    ข้อ 23. การขจัดการเก็บภาษีซ้อน
หมวด 5. บทบัญญัติพิเศษ
    ข้อ 24. การไม่เลือกประติบัติ
    ข้อ 25.วิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน
    ข้อ 26. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ
    ข้อ 27. ผู้แทนทางการทูตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล
หมวด 6. บทบัญญัติสุดท้าย
    ข้อ 28. การเริ่มใช้บังคับ
    ข้อ 29. การเลิกใช้
พิธีสาร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011