เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศแคนาดา
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
 คำนำ
 บทที่ 1. ขอบข่ายแห่งอนุสัญญา
 

ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล

 

ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย

 บทที่ 2. บทนิยาม
 

ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป

 

ข้อ 4. ผู้มีถิ่นที่อยู่

 

ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร

 บทที่ 3. การเก็บภาษีจากเงินได้
 

ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์

 

ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ

 

ข้อ 8. การขนส่งทางเรือและทางอากาศ

 

ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน

 

ข้อ 10. เงินปันผล

 

ข้อ 11. ดอกเบี้ย

 

ข้อ 12. ค่าสิทธิ

 

ข้อ 13. ผลได้จากทุน

 

ข้อ 14. บริการส่วนบุคคลอิสระ

 

ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลไม่เป็นอิสระ

 

ข้อ 16. ค่าป่วยการของกรรมการ

 

ข้อ 17. นักแสดงและนักกีฬา

 

ข้อ 18. เงินบำนาญ

 

ข้อ 19. งานรัฐบาล

 

ข้อ 20. นักศึกษา

 

ข้อ 21. เงินได้อื่น ๆ

 บทที่ 4. วิธีการป้องกันการเก็บภาษีซ้อน
 

ข้อ 22. การขจัดภาษีซ้อน

 บทที่ 5. บทบัญญัติพิเศษ
 

ข้อ 23. การไม่เลือกประติบัติ

 

ข้อ 24. วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน

 

ข้อ 25. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

 

ข้อ 26. ตัวแทนทางทูตและเจ้าหน้าที่กงสุล

 

ข้อ 27. กฎเบ็ดเตล็ด

 บทที่ 6. บทบัญญัติสุดท้าย
 

ข้อ 28. การเริ่มใช้บังคับ

 

ข้อ 29. การเลิกใช้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-06-2013