เมนูปิด
Untitled Document

ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) เพิ่มช่องทางให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

���������� เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9� เมษายน 2561� เป็นช่วงของการ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560� ทำให้มีผู้ใช้บริการติดต่อผ่าน� RD Intelligence Center 1161� เป็นจำนวนมาก อาจทำให้ต้องรอสายเป็นเวลานาน� เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลสรรพากร� ท่านสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ได้ตลอด 24� ชั่วโมง

 

 

RD Intelligence� Center� 1161

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021