เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
คำนำ
ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล
ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย
ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป
ข้อ 4. ภูมิลำเนาเพื่อการัษฎากร
ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร
ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ
ข้อ 8. การขนส่งทางอากาศ
ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน
ข้อ 10. เงินปันผล
ข้อ 11. ดอกเบี้ย
ข้อ 12. ค่าสิทธิ
ข้อ 13. ผลได้จากทุน
ข้อ 14. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ
ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ
ข้อ 16. ค่าป่วยการของกรรมการ
ข้อ 17. นักแสดงและนักกีฬา
ข้อ 18. งานรัฐบาล
ข้อ 19. นักศึกษา
ข้อ 20. ศาสตราจารย์ ครู และนักวิจัย
ข้อ 21. การขจัดการภาษีซ้อน
ข้อ 22. การไม่เลือกประติบัติ
ข้อ 23. วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน
ข้อ 24. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ
ข้อ 25. เจ้าหน้าที่ทางการทูตและกงสุล
ข้อ 26. การใช้บังคับ
ข้อ 27. การเลิกใช้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011