เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
คำนำ
บทที่ 1. ขอบข่ายแห่งความตกลง

ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล

ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย

บทที่ 2. บทนิยาม

ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป

ข้อ 4. ผู้มีถิ่นที่อยู่

ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร

บทที่ 3. การเก็บภาษีจากเงินได้

ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ

ข้อ 8. การขนส่งทางเรือและทางอากาศ

ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน

ข้อ 10. เงินปันผล

ข้อ 11. ดอกเบี้ย

ข้อ 12. ค่าสิทธิ

ข้อ 13. ผลได้จากทุน

ข้อ 14. บริการส่วนบุคคล

ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ

ข้อ 16. ค่าป่วยการของกรรมการ

ข้อ 17. นักแสดงและนักกีฬา

ข้อ 18. เงินบำนาญ

ข้อ 19. งานรัฐบาล

ข้อ 20. ครู นักเรียน และผู้รับการฝึกอบรม

ข้อ 21. เงินได้ซึ่งมิได้ระบุโดยชัดแจ้ง

บทที่ 4. วิธีขจัดการเก็บภาษีซ้อน

ข้อ 22. การขจัดการเก็บภาษีซ้อน

บทที่ 5. บทบัญญัติพิเศษ

ข้อ 23. การไม่เลือกประติบัติ

ข้อ 24. วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน

ข้อ 25. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

ข้อ 26. เจ้าหน้าที่การฑูตหรือกงสุล

ข้อ 27. การขยายการใช้บังคับแก่อาณาเขต

บทที่ 6. บทบัญญัติสุดท้าย

ข้อ 28. การเริ่มใช้บังคับ

ข้อ 29. การเลิกใช้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011