เมนูปิด

ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้และจากทุน
คำนำ
บทที่ 1. ขอบข่ายแห่งความตกลง

ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล

ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย

บทที่ 2. บทนิยาม

ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป

ข้อ 4. ภูมิลำเนาเพื่อการรัษฎากร

ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร

บทที่ 3. การเก็บภาษีเงินได้

ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ

ข้อ 8. การขนส่งทางเรือและทางอากาศ

ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน

ข้อ 10. เงินปันผล

ข้อ 11. ดอกเบี้ย

ข้อ 12. ค่าสิทธิ

ข้อ 13. ผลกำไรจากทุน

ข้อ 14. บริการส่วนบุคคล

ข้อ 15. ค่าป่วยการของกรรมการ

ข้อ 16. นักแสดงและนักกีฬา

ข้อ 17. เงินบำนาญ

ข้อ 18. งานรัฐบาล

ข้อ 19. นักศึกษา

ข้อ 20. ศาสตราจารย์ ครู และนักวิจัย

ข้อ 21. เงินได้ซึ่งมิได้ระบุโดยชัดแจ้ง

บทที่ 4. การเก็บภาษีจากทุน

ข้อ 22. ทุน

บทที่ 5. การขจัดการเก็บภาษีซ้อน

ข้อ 23. วิธียกเว้นและเครดิต

บทที่ 6. บทบัญญัตพิเศษ

ข้อ 24. การไม่เลือกประติบัติ

ข้อ 25. วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน

ข้อ 26. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

ข้อ 27. การช่วยเหลือในการบังคับจัดเก็บภาษี

ข้อ 28. เบ็ดเตล็ด

บทที่ 7. บทบัญญัติสุดท้าย

ข้อ 29. การเริ่มใช้บังคับ

ข้อ 30. การเลิกใช้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 05-01-2021