เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน
คำนำ
บทที่ 1. ขอบข่ายแห่งอนุสัญญา

ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล

ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย

บทที่ 2. บทนิยาม

ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป

ข้อ 4. ภูมิลำเนาเพื่อการรัษฎากร

ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร

บทที่ 3. การเก็บภาษีจากเงินได้

ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ

ข้อ 8. การขนส่งทางเรือและทางอากาศ

ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน

ข้อ 10. เงินปันผล

ข้อ 11. ดอกเบี้ย

ข้อ 12. ค่าสิทธิ

ข้อ 13. ข้อจำกัดของข้อ 10, 11 และ 12

ข้อ 14. ผลได้จากทุน

ข้อ 15. บริการส่วนบุคคล

ข้อ 16. ค่าป่วยการของกรรมการ

ข้อ 17. นักแสดงและนักกีฬา

ข้อ 18. เงินบำนาญและเงินปี

ข้อ 19. งานรัฐบาล

ข้อ 20. ศาสตราจารย์และคร

ข้อ 21. นักศึกษา

บทที่ 4. การเก็บภาษีจากทุน

ข้อ 22. ทุน

บทที่ 5. การขจัดการเก็บภาษีซ้อน

ข้อ 23. วิธียกเว้นและเครดิต

บทที่ 6. บทพิเศษ

ข้อ 24. การไม่เลือกประติบัติ

ข้อ 25. วิธีการเพื่อความการตกลงร่วมกัน

ข้อ 26. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

ข้อ 27. การจำกัดการผ่อนพัน

ข้อ 28. เจ้าหน้าที่ทางทูตและกงสุล

ข้อ 29. การขยายการใช้บังคับแก่อาณาเขต

บทที่ 7. บทสุดท้าย

ข้อ 30. การเริ่มใช้บังคับ

ข้อ 31. การเลิกใช้

พิธีสาร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011