เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
คำนำ
ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล
ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย
ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป
ข้อ 4. ภูมิลำเนาเพื่อการรัษฎากร
ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร
ข้อ 6. ข้อจำกัดแห่งการลดหย่อน
ข้อ 7. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 8. กำไรจากธุรกิจ
ข้อ 9. การขนส่งทางอากาศ
ข้อ 10. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน
ข้อ 11. เงินปันผล
ข้อ 12. ดอกเบี้ย
ข้อ 13. ค่าสิทธิ
ข้อ 14. ผลได้จากทุน
ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ
ข้อ 16. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ
ข้อ 17. ค่าป่วยการของกรรมการ
ข้อ 18. นักแสดงและนักกีฬา
ข้อ 19. งานรัฐบาล
ข้อ 20. นักศึกษา
ข้อ 21. ครู
ข้อ 22. เอกสิทธิ์ทางการทูตและกงสุล
ข้อ 23. การขจัดการเก็บภาษีซ้อน
ข้อ 24. การไม่เลือกประติบัติ
ข้อ 25. วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน
ข้อ 26. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ
ข้อ 27. การใช้บังคับ
ข้อ 28. การเลิกใช้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011