เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอิตาลี
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
คำนำ
บทที่ 1. ขอบข่ายแห่งอนุสัญญา

ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล

ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย

บทที่ 2. บทนิยาม

ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป

ข้อ 4. ภูมิลำเนาเพื่อการรัษฎากร

ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร

บทที่ 3. การเก็บภาษีเงินได้

ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ

ข้อ 8. การขนส่งทางเรือและทางอากาศ

ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน

ข้อ 10. เงินปันผล

ข้อ 11. ดอกเบี้ย

ข้อ 12. ค่าสิทธิ

ข้อ 13. ผลได้จากทุน

ข้อ 14. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ

ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ

ข้อ 16. ค่าป่วยการของกรรมการ

ข้อ 17. นักแสดงและนักกีฬา

ข้อ 18. เงินบำนาญ

ข้อ 19. การหน้าที่ของรัฐบาล

ข้อ 20. ศาสตราจารย์และครู

ข้อ 21. นักศึกษาและผู้ฝึกงานธุรกิจ

บทที่ 4. วิธีการขจัดการเก็บภาษีซ้อน

ข้อ 22. วิธีเครดิต

บทที่ 5. บทบัญญัติพิเศษ

ข้อ 23. การไม่เลือกประติบัติ

ข้อ 24. วิธีการเพื่อดำเนินการตกลงร่วมกัน

ข้อ 25. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

ข้อ 26. กฎหมายภายในประเทศที่ให้การปฏิบัติที่อนุเคราะห์มากกว่า

ข้อ 27. เจ้าหน้าที่ทางทูตและกงสุล

บทที่ 6. บทบัญญัติสุดท้าย

ข้อ 28. การใช้บังคับ

ข้อ 29. การเลิกใช้

พิธีสาร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011