เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
คำนำ
บทที่ 1. ขอบข่ายแห่งอนุสัญญา

ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล

ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย

บทที่ 2. บทนิยาม

ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป

ข้อ 4. ผู้มีถิ่นที่อยู่

ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร

บทที่ 3. การเก็บภาษีเงินได้

ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ

ข้อ 8. การขนส่งทางเรือและทางอากาศ

ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน

ข้อ 10. เงินปันผล

ข้อ 11. ดอกเบี้ย

ข้อ 12. ค่าสิทธิ

ข้อ 13. ผลได้จากทุน

ข้อ 14. บริการส่วนบุคคลอิสระ

ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ

ข้อ 16. ค่าป่วยการของกรรมการและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง

ข้อ 17. นักแสดงและนักกีฬา

ข้อ 18. งานรัฐบาล

ข้อ 19. เงินบำนาญที่มิใช่ของรัฐบาลและเงินปี

ข้อ 20. นักศึกษาและผู้รับการฝึกอบรม

ข้อ 21. ศาสตราจารย์ ครู และนักวิจัย

ข้อ 22. เงินได้อื่น ๆ

บทที่ 4. วิธีการขจัดการเก็บภาษีซ้อน

ข้อ 23. การขจัดการเก็บภาษีซ้อน

บทที่ 5. บทบัญญัติพิเศษ

ข้อ 24. การไม่เลือกประติบัติ

ข้อ 25. วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน

ข้อ 26. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

ข้อ 27. การดำเนินการทางการฑูตและกงสุล

บทที่ 6. บทบัญญัติสุดท้าย

ข้อ 28. การใช้บังคับ

ข้อ 29. การเลิกใช้

บันทึกความเข้าใจ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011