เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน
คำนำ
บทที่ 1.ขอบข่ายแห่งอนุสัญญา

ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล

ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย

บทที่ 2. บทนิยาม

ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป

ข้อ 4. ผู้มีถิ่นที่อยู่

ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร

บทที่ 3. การเก็บภาษีจากเงินได้

ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ

ข้อ 8. การขนส่งทางเรือและทางอากาศ

ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน

ข้อ 10. เงินปันผล

ข้อ 11. ดอกเบี้ย

ข้อ 12. ค่าสิทธิ

ข้อ 13. ผลได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน

ข้อ 14. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ

ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ

ข้อ 16. ค่าป่วยการของกรรมการ

ข้อ 17. นักแสดงและนักกีฬา

ข้อ 18. เงินบำนาญ

ข้อ 19. งานรัฐบาล

ข้อ 20. นักศึกษา

ข้อ 21. ศาตราจารย์ ครู และนักวิจัย

ข้อ 22. ขอบข่ายด้านบุคคล

บทที่ 4. การเก็บภาษีจากทุน

ข้อ 23. ทุน

บทที่ 5. วิธีการขจัดภาษีซ้อน

ข้อ 24. การขจัดการเก็บภาษีซ้อน

บทที่ 6. บทบัญญัติพิเศษ

ข้อ 25. การไม่เลือกประติบัติ

ข้อ 26. วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน

ข้อ 27. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

ข้อ 28. ตัวแทนทางการทูตและเจ้าหน้าที่กงสุล

ข้อ 29. การเริ่มใช้บังคับ

ข้อ 30. การเลิกใช้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011