เมนูปิด
ส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย
การสัมมนาการนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563

        - เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 1
        - เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 2

ปรับปรุงล่าสุด: 29-12-2020