เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยและประเทศสวีเดน
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
คำนำ
ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล
ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย
ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป
ข้อ 4. ผู้มีถิ่นที่อยู่
ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร
ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ
ข้อ 8. การขนส่งทางเรือและทางอากาศ
ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน
ข้อ 10. เงินปันผล
ข้อ 11. ดอกเบี้ย
ข้อ 12. ค่าสิทธิ
ข้อ 13. ผลได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
ข้อ 14. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ
ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ
ข้อ 16. ค่าป่วยการกรรมการและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง
ข้อ 17. เงินได้จากการประกอบอาชีพทางการแสดงและการกีฬา
ข้อ 18. งานรัฐบาล
ข้อ 19. นักศึกษาและผู้ฝึกงาน
ข้อ 20. ศาสตราจารย์ ครู และนักวิจัย
ข้อ 21. เงินได้อื่น
ข้อ 22. กองมรดกที่ยับไม่ได้แบ่ง
ข้อ 23. การขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อน
ข้อ 24. การไม่เลือกประติบัติ
ข้อ 25. วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน
ข้อ 26. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ
ข้อ 27. เจ้าหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล
ข้อ 28. การเริ่มใช้บังคับ
ข้อ 29. การเลิกใช้
พิธีสาร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011