เมนูปิด

อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งประเทศลักเซมเบอร์ก
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
คำนำ
ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล
ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย
ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป
ข้อ 4. ผู้มีถิ่นที่อยู่
ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร
ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 7. กำไรจากธุรกิจ
ข้อ 8. การขนส่งทางเรือและทางอากาศ
ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน
ข้อ 10. เงินปันผล
ข้อ 11. ดอกเบี้ย
ข้อ 12. ค่าสิทธิ
ข้อ 13. ผลได้จากทุน
ข้อ 14. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ
ข้อ 15. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ
ข้อ 16. ค่าป่วยการของกรรมการ
ข้อ 17. นักแสดงและนักกีฬา
ข้อ 18. เงินบำนาญและเงินประกันสังคม
ข้อ 19. งานรัฐบาล
ข้อ 20. นักศึกษา
ข้อ 21. ศาสตราจารย์ ครู และนักวิจัย
ข้อ 22. เงินได้ซึ่งมิได้ระบุไว้ชัดแจ้ง
ข้อ 23. ทุน
ข้อ 24. การขจัดการเก็บภาษีซ้อน
ข้อ 25. การไม่เลือกประติบัติ
ข้อ 26. วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน
ข้อ 27. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ
ข้อ 28. เจ้าหน้าที่ทางการทูตและกงสุล
ข้อ 29. การไม่รวมบางบริษัท
ข้อ 30. การเริ่มใช้บังคับ
ข้อ 31. การเลิกใช้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011