เมนูปิด

ระบบให้บริการ

ส่วนประกอบโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (WHT Software Components : SWC)

ส่วนประกอบโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พัฒนาขึ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้เสียภาษีอากร นำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมระบบงานของตน เพื่อจัดส่งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของผู้เสียภาษีอากร สู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกรมสรรพากร ผ่านอินเทอร์เน็ต (Server to Server) เพื่อยื่นแบบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (ไม่ต้องแนบแผ่นสื่อฯและใบแนบรายการ) หรือนำไปยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร รองรับการนำส่งข้อมูลได้จำนวนมากกว่าการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตปกติ มีความถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล (ISO27001) ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งใช้งานได้ง่าย ไม่กระทบต่อระบบงานเดิมของผู้ใช้งาน และไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ใช้งาน

ผู้เสียภาษีฯ มีระบบงานเดิม ต้องการโปรแกรมนำส่งข้อมูล (ฝากไฟล์)ถึงกรมสรรพากร เพื่อยื่นแบบด้วยสื่อ/อินเทอร์เน็ต

 

ปรับปรุงล่าสุด: 28-11-2022