เมนูปิด

ระบบให้บริการ

ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับติดตั้งที่สำนักงานผู้เสียภาษีอากร (WHT Office System : OFS)

ผู้ใช้งาน

ผู้เสียภาษีฯ ที่ต้องการใช้ระบบงาน ณ สำนักงานผู้เสียภาษีฯ เพื่อยื่นแบบด้วยสื่อ / อินเทอร์เน็ต

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-11-2022