เมนูปิด

ระบบให้บริการ

ระบบนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01)

ระบบนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01) พัฒนาขึ้นเพื่อให้ธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทุกบัญชี ให้กับกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 346 (คลิกดูรายละเอียด) โดยให้ธนาคารจัดทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบ (Format) ที่กรมสรรพากรกำหนดและนำส่งผ่านส่วนประกอบโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (WHT Software Component : SWC)

ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01) ผ่าน SWC

ดาวน์โหลด

การลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01) ผ่าน SWC กรณีธนาคารใช้โปรแกรม SWC สำหรับการนำส่งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก อยู่แล้ว จะใช้รหัสผู้ใช้เดิม หรือลงทะเบียนใหม่ เพื่อการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01) ก็ได้

การนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก ให้นำส่งภายในกำหนดเวลา ดังนี้

  1. สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการคำนวณเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากในครึ่งปีแรก โดยคำนวณถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ให้นำส่งภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม ของปีนั้น
  2. สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการคำนวณเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทั้งปี โดยคำนวณถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ให้นำส่งภายใน วันที่ 20 พฤศจิกายน ของปีนั้น
  3. สำหรับข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากในครึ่งปีแรก ซึ่งได้จ่ายก่อน หรือในวันที่ 30 มิถุนายน ให้นำส่งภายในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น
  4. สำหรับข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทั้งปี ซึ่งได้จ่ายก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม ให้นำส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

* การนำส่งข้อมูล จะต้องส่งภายในเวลา 22.00 น. ของวันทำการสุดท้าย โดยกรมสรรพากร จะถือเอาข้อมูลชุดสุดท้ายที่นำส่งภายในเวลาเท่านั้น (กรณีนำส่งข้อมูลแล้วและพบข้อผิดพลาด ธนาคารสามารถส่งใหม่ได้ โดยให้นำส่งข้อมูลใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องนำส่งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น) *

ติดต่อสอบถาม

  1. ด้านระบบงาน/เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2272 8861 - 2 หรือ 0 2272 8172
  2. ด้านกฎหมาย โทร. 0 2272 8390 (คุณจเร)
  3. ด้านนโยบาย โทร. 0 2272 8090 (คุณอรุณพงศ์) หรือ 0 2272 8033 (คุณหทัยภัทร)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 03-02-2022