เมนูปิด

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซีย
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
คำนำ
บทที่ 1. ขอบข่ายแห่งความตกลง

ข้อ 1. ขอบข่ายด้านบุคคล

ข้อ 2. ภาษีที่อยู่ในขอบข่าย

บทที่ 2. บทนิยาม

ข้อ 3. บทนิยามทั่วไป

ข้อ 4. ผู้มีถิ่นที่อยู่

ข้อ 5. สถานประกอบการถาวร

บทที่ 3. การเก็บภาษีเงินได้

ข้อ 6. เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 7. เงินได้หรือกำไรจากธุรกิจ

ข้อ 8. การขนส่งทางเรือและทางอากาศ

ข้อ 9. วิสาหกิจในเครือเดียวกัน

ข้อ 10. เงินปันผล

ข้อ 11. ดอกเบี้ย

ข้อ 12. ค่าสิทธิ

ข้อ 13. ผลกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 14. บริการส่วนบุคคล

ข้อ 15. ค่าป่วยการของกรรมการ

ข้อ 16. บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ

ข้อ 17. เงินบำนาญและเงินปี

ข้อ 18. งานรัฐบาล

ข้อ 19. นักศึกษาและผู้ฝึกหัดงาน

ข้อ 20. ศาสตราจารย์ ครู และนักวิจัย

ข้อ 21. เงินได้ซึ่งมิได้ระบุโดยชัดแจ้ง

บทที่ 4. วิธีการขจัดการเก็บภาษีซ้อน

ข้อ 22. ข้อจำกัดแห่งการลดหย่อน

ข้อ 23. การขจัดภาษีซ้อน

บทที่ 5. บทบัญญัติพิเศษ

ข้อ 24. การไม่เลือกประติบัติ

ข้อ 25. วิธีการเพื่อดำเนินการตกลงร่วมกัน

ข้อ 26. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

ข้อ 27. เอกสิทธิ์ทางการฑูตและกงสุล

บทที่ 6. บทบัญญัติสุดท้าย

ข้อ 28. การเริ่มใช้บังคับ

ข้อ 29. การเลิกใช้

พิธีสาร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011