เมนูปิด

การรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป
(Common Reporting Standard: CRS)

              กรมสรรพากร  ขอปิดระบบ CRS สำหรับทดสอบ (ระบบ CRS UAT)  ตั้งแต่วันที่ 12 - 29 ก.พ. 2567 เพื่อปรับปรุงระบบ
ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะดำเนินการ ล้างข้อมูลรายงาน ที่เคยยื่นผ่านระบบ CRS UAT ทั้งหมด

            กรมสรรพากรเปิดให้ผู้มีหน้าที่รายงานยื่นรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (Common Reporting Standard: CRS)  

  • Link  สำหรับเข้าระบบ
  • คู่มือการใช้งาน  ระบบการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (Common Reporting Standard: CRS) (ระบบ CRS)

            กรมสรรพากรเปิดให้ผู้มีหน้าที่รายงานเข้าทดสอบระบบการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (Common Reporting Standard: CRS)

  • Link สำหรับเข้าทดสอบระบบ
  • คู่มือทดสอบการใช้งาน ระบบการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (UAT) (Common Reporting Standard: CRS) (ระบบ CRS (UAT))

ติดต่อสอบถาม:

ด้านกฎหมายและการตรวจสอบบัญชีทางการเงิน (Due Deligence):
คุณดนิตา ขุนจันทร์ (danita.khu แอด rd.go.th)
คุณณัฐชา ทองคำ (natthacha.th แอด rd.go.th)
ศูนย์ปฏิบัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กรมสรรพากร โทร. 02 272 9903

ด้านระบบ:
คุณสุกัญญา สุวิสุทธิเกษม (sukanya.suw แอด rd.go.th)
คุณเพชรรัตน์ วิริยะขัตติยาภรณ์ (petcharat.vi แอด rd.go.th)
กลุ่มมาตรฐานการพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โทร. 02 272 8738, 02 272 8303

crs_thailand แอด rd.go.th         สงวนสิทธิ์กรมสรรพากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-02-2024